Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İç denetim birim başkanlığının görevleri

(İç Denetim Birim Başkanlığı Yönergesi Mad. 8)

 1)İç Denetim Birimi Başkanlığı;

 a) Genel Müdürlüğün risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, geliştirilmesine yardımcı olmak,

 b) İç denetim plan ve programlarının hazırlanmasına esas olacak kurumsal risk analizlerini yapmak,

 c) İç denetim plan ve programları doğrultusunda denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,

 ç) İç denetim raporlarının bir örneğini Başkanlıkta muhafaza etmek,

 d) İç denetim yönergesini Kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve dönemsel olarak gözden geçirmek, 

 e) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yerine getirmek,

 görevlerini yürütür.

 İç denetim birimi başkanının görev ve yetkileri

(İç Denetim Birim Başkanlığı Yönergesi Mad. 12)

 (1) İç denetim birimi başkanı;

 a) Başkanlığı mevzuata, denetim standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek,

 b) Başkanlığın görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunu Genel Müdürlüğün insan kaynakları politikaları ile uyumlu olarak oluşturmak ve bunun için gerekli prosedürleri gerçekleştirmek,

 c) İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve programını hazırlamak, gerekli güncellemeleri yapmak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

 ç) İç denetim faaliyetlerinin plan ve programlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu yönde gerekli önlemleri almak,

 d) İç denetçilerin program kapsamında veya program dışı görevlendirmelerini yapmak, denetim gözetim sorumlusunu belirlemek, iç denetçi ile denetim gözetim sorumlusu arasında oluşabilecek ihtilafları çözüme kavuşturmak,

 e) İç denetçilerin görevlendirilmesinde tarafsızlıklarını ihlal edecek durumları göz önünde bulundurmak, görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli önlemleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek,

 f) İç denetim raporlarının Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek,

 g) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında gerek görülmesi halinde başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak,

 ğ) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul düzenlemelerinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddüt ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak,

 h) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi amacıyla takip sistemi oluşturmak ve uygulamak; uzlaşılan bulgu ve önerilerle ilgili yapılan işlemlerin yanı sıra uzlaşılamayan hususlarda üst yöneticinin kararı doğrultusunda yapılması gereken işlemleri takip etmek, denetim bulgularıyla ilgili olarak denetlenen birimlerce gerçekleştirilen işlemler konusunda iç denetçileri bilgilendirmek, izleme sonuçlarını üst yöneticiye raporlamak,

 ı) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek, bu amaçla Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kalite güvence ve geliştirme programı oluşturarak iç denetçilerin görevlerindeki performanslarını takip etmek ve söz konusu program doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,

 i) İç ve dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak,

 j) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek,

 k) Başkanlık faaliyetleri hakkında üst yöneticiyi düzenli olarak bilgilendirmek, 

 l) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu ve dönemsel raporları Genel Müdürlüğün iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak,

m) İç denetçilerin sertifika derecelendirmelerine esas puanlamayı üst yöneticiye teklif etmek,

n) İç denetim görevinin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek,

 o) İç denetçilerin meslek içi eğitim programları yoluyla bilgi ve becerilerini düzenli olarak arttırmalarını sağlamak,

 ö) Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Başkanlık ile Sayıştay ve teftiş, soruşturma vb. faaliyetleri yürüten diğer danışma ve denetim birimleri arasında gereken işbirliğini, iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

 p) Başkanlığın bütçesine ilişkin işlemleri ile harcama yetkililiği görevini yürütmek, birim personelinin ihtiyacı olan mesleki araç, gereç ve malzemeyi temin etmek,

 r) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

 s) Başkanlığın görev alanına giren konularda gerekli yazışmaları yapmak, iç denetçiler ve diğer personelin haberleşme, izin, sağlık vb. diğer idari işlerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

 ş) Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

 İç denetçinin görevleri

(İç Denetim Birim Başkanlığı Yönergesi Mad. 15)

 (1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 a) Risk analizlerine dayanarak Genel Müdürlüğün risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek,

 b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

 c) Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

 ç) Genel Müdürlüğün harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,

 d) Genel Müdürlüğün mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,

 e) Genel Müdürlük birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu değerlendirmek,

 f) Denetim sonuçları çerçevesinde düzeltici ve iyileştirici önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,

 g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında bu durumu ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Başkan kanalıyla üst yöneticiye bildirmek,

 h) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede ilgili birimlere yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

 

 İç denetçinin yetkileri

(İç Denetim Birim Başkanlığı Yönergesi Mad. 16)

 (1) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 a) İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek,

b) Yürütülen görevin ilgili olduğu birim çalışanlarından iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,

c) İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden yararlanmak,

ç) İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak,

d) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Başkan aracılığıyla üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

 

İç denetçinin sorumlulukları

(İç Denetim Birim Başkanlığı Yönergesi Mad. 17)

 (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

 a) Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek,

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek,

c) Yetki ve ehliyetini aşan durumlardan başkanı haberdar etmek,

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde durumu başkana bildirmek,

d) Denetim raporlarını kanıtlara dayandırmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak,

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

(2) İç denetçiler idari görevlere atanmalarında ve iç denetçiliğe dönmelerinde Kurul tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına ve kamu iç denetim standartlarına uygun davranırlar.

 

Üst yöneticinin sorumluluğu

(İç Denetim Birim Başkanlığı Yönergesi Mad. 10)

 (1) Üst yönetici, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde;

 a) İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri alır.

 b) İç denetçilere Genel Müdürlüğün faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkanı sağlar.

 c) İç denetim kapsamına giren konularda iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla ilgili birimler arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar.

 ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

 d) İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sürecine yönelik olarak gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonrası elde edilen bilgiler ve öneriler doğrultusunda sistemin aksayan yönlerinin giderilmesine ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önlemleri alır.

 e) İç denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

  f) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.

 (2) Üst yönetici iç denetim faaliyetlerine ilişkin rol ve sorumluluklarını astlarına devredemez; iç denetim faaliyetlerinden beklenen faydanın en yüksek düzeyde elde edilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen her türlü katkıyı sağlar.

 (3) Üst yönetici Genel Müdürlük yöneticileriyle yapacağı mutat toplantılara gerekli görmesi halinde iç denetim birimini temsilen başkanı davet eder.