İç Denetim Süreci

Ülkemizde iç denetim; 2003 yılından sonraki kamu yönetimi reformları sürecinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimimize dahil olmuş ve 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanılmıştır.

Söz konusu Kanun’un 63. maddesinde İç Denetim; “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” olarak tanımlanmaktadır.

Aynı Kanun maddesinde iç denetim faaliyetlerinin; sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim, sertifikalı İç Denetçiler tarafından yapılır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak çalışır. 

İç Denetimin Özellikleri

  • Geleneksel yöntemler yerine modern teknik ve araçlarla yürütülür.
  • Yazılı kurallara evrensel standartlara sahiptir.
  • Geçmiş değil gelecek odaklıdır.
  • Stratejik önceliklere göre yürütülür.
  • Sistemli ve süreklidir.
  • Nesnel güvence verir.
  • Objektiftir.
  • Denetimin tüm türlerini kapsar.

Denetim (Güvence Sağlama) Yöntemleri: