Başkanlığın Görevleri

İç Denetim Birimi Başkanlığı;

a) Bakanlığın risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, geliştirilmesine yardımcı olmak,

b) İç denetim plan ve programlarının hazırlanmasına esas olacak kurumsal risk analizlerini yapmak,

c) İç denetim plan ve programları doğrultusunda denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,

ç) İç denetim raporlarının bir örneğini Başkanlıkta muhafaza etmek,

d) İç denetim yönergesini Kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve dönemsel olarak gözden geçirmek, 

e) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yerine getirmek görevlerini yürütür.